Visjon

Vår visjon: «Et trygt sted å være, et morsomt sted å lære» Vårt pedagogiske grunnsyn er forankret i barnehageloven §1 formål, 1.ledd:

§ 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Gjennom våre satsningsområder mener vi at vi kvalitetssikrer barnehagens formål. Vi har valgt å satse på lek, vennskap og språk. Vi mener at vennskap er viktig for alle mennesker. Drømmebarnehagen er den arenaen hvor barn får de verktøyene de trenger for å skaffe seg en venn, være en venn og holde på et vennskap. For å oppnå dette har leken en fremtredende plass i vår hverdag.